Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 7.2019 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów
wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Jasieniec w
okręgu wyborczym Nr 4, zarządzonych na dziań 10 lutego 2019 r.
21.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 6.2019 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 17.2016 Wójta Gminy Jasieniec z
dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zastępstw
pracowniczych w Urzędzie Gminy Jasieniec
16.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 5.2019 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 10 stycznia 2019 r.
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o
ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz
wysokości dotacji
16.01.2019 więcej
Zarządzenie nr 4.2018 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami
14.01.2019 więcej
Zarządzenie nr 3.2019 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 10 stycznia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Programu "Złota Rączka dla Seniora" w
Gminie Jasieniec.
11.01.2019 więcej
Zarządzenie nr 2.2019 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 10 stycznia 2019 r.
w sprawie wydawania posiłków profilaktycznych, napojów dla
pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Jasieniec.
11.01.2019 więcej
Zarządzenie nr 1.2019 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 10 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych Urzędu Gminy Jasieniec
11.01.2019 więcej
08.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 75.2018 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie: powołania komisji przeprowadzenia inwentaryzacji.
20.12.2018 więcej
19.12.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się