Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 49.2019 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 30 lipca 2019r
w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego zestawienia danych dotyczących czynszów najmu
lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za
pierwsze półrocze 2019r., położonych na obszarze Gminy
Jasieniec.
31.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr 48.2019 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 25 lipca 2019
w sprawie: zmiany Zrządzenia nr 66.2018 Wójta Gminy Jasieniec z
dnia 30 października 2018r.
31.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr 47.2019 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu
współpracy Gminy Jasieniec z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, na rok 2020.
25.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr 46.2019 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu za udział
członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach
ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
25.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr 45.2019 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 22 lipca 2019 r.
w sprawie posiadania obowiązkowego konta na Platformie
Elektronicznego Fakturowania (PEF) oraz obsługi i odbioru
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z
realizacją zamówień publicznych.
25.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr 44.2019 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 22 lipca 2019
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
25.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr 43.2019 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 22 lipca 2019
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego.
22.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr 41.2019 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 28 czerwca 2019r
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasieniec
na lata 2019-2024
08.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr 42.2019 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 2 lipca 2019
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
Jasieniec
08.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr 40.2019 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 3 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania wspólnego inspektora ochrony danych
14.06.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się