Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 7.2020 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 14 lutego 2020r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty
konkursowe składane w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2020 -
pilka nożna.
17.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 6.2020 Wójta Gminy Jasieniec
z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony
Danych
13.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 5.2020 Wójta Gminy Jasieniec
Z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie ogloszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego zestawienia danych
dotyczących czynszów najmu lokali nienależących do
publicznego zasobu mieszkaniowego za drugie półrocze 2019r.,
położonych na obszarze Gminy Jasieniec.
13.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 2.2020 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 08 stycznia 2020r.
w sprawie: przekazania podległym jednostkom informacji o
ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz
wysokości dotacji.
10.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 1.2020 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 08 stycznia 2020r.
w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami.
10.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 88.2019 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 31 grudnia 2019r.
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego
W dniu 5 grudnia 2019 roku na realizację zadań publicznych z
zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego.
31.12.2019 więcej
Zarządzenie nr 87.2019 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 24 grudnia 2019r.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty
konkursowe składane w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie
„Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Jasieniec - opieka nad bezdomnymi zwierzętami”.
24.12.2019 więcej
23.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 85.2019 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 13 grudnia 2019r
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019r.
19.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 84.2019 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 10 grudnia 2019r.
w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia
inwentaryzacji
12.12.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się