Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr X.50.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
20.11.2018 więcej
Uchwała Nr X.49.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Jasieniec z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w
art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019.
09.11.2018 więcej
Uchwała Nr IX.48.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu
udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Jasieniec i jej
jednostkom podległym ...
08.10.2018 więcej
Uchwała Nr IX.47.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej
08.10.2018 więcej
08.10.2018 więcej
Uchwała Nr IX.45.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu w
2018 roku na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa
drogi powiatowej N 1657 Wola Boglewska -Murowanka w miejscowosci
Gołębiów, na odcinku od km 5 300 do km 6 300, o długości
1000,00mb."
08.10.2018 więcej
Uchwała Nr IX.44.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 27 września 2018 r. w
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
08.10.2018 więcej
Uchwała Nr IX.43.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasieniec
na lata 2018-2024
08.10.2018 więcej
Uchwała Nr VIII.42.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieokreślony
nieruchomości oznaczonej jako pomieszczenie biurowe w budynku
Urzędu Gminy dla potrzeb Stowarzyszenia LGD Wspólna Sprawa
06.09.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się