Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr VIII.48.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 2019r
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019r
02.07.2019 więcej
Uchwała Nr VIII.47.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 27 czerwca 2019r.
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Jasieniec
02.07.2019 więcej
Uchwała Nr VIII.46.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 27 czerwca 2019r
w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od
nieruchomości od osób fizycznych W drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
02.07.2019 więcej
Uchwała Nr VIII.45.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 27 czerwca 2019r
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Jasieniec.
02.07.2019 więcej
Uchwała Nr VIII.44.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 27 czerwca 2019r
w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Jasieniec oraz określenia granic
obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września
2019 roku
02.07.2019 więcej
Uchwała Nr VIII.43.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 27 czerwca 2019r
w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2018r.
02.07.2019 więcej
Uchwała Nr VIII.42.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 27 czerwca 2019r
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z
wykonania budżetu za 2018 rok i sprawozdania finansowego
02.07.2019 więcej
Uchwała Nr VIII.41.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 27 czerwca 2019r
w sprawie: udzielenia Wójtowi wotum zaufania
02.07.2019 więcej
Uchwała Nr VII.40.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 30.05.2019
Uchwała Nr VII.40.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 30.05.2019 w
sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
04.06.2019 więcej
Uchwała Nr VII.39.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 30.05.2019
Uchwała Nr VII.39.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 30.05.2019 w
sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019
04.06.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się