Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr III.17.2020 z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie wyrażenia kategorycznego sprzeciwu wobec wariantów
przebiegu nowej linii kolejowej nr 88, odcinek Centralny port
Komunikacyjny – Warka wskazanych przez Centralny Port
Komunikacyjny
05.03.2020 więcej
Uchwała Nr III.16.2020 z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020
05.03.2020 więcej
Uchwała Nr III.15.2020 z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Jasieniec na lata 2020-2024
05.03.2020 więcej
Uchwała Nr II.14.2020 z dnia 14 lutego 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu w
2020 roku na realizację zadania inwestycyjnego p.n.
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1657 Wola
Boglewska-Murowanka” na terenie Gminy
20.02.2020 więcej
Uchwała Nr II.13.2020 z dnia 14 lutego 2020 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020
20.02.2020 więcej
Uchwała Nr II.12.2020 z dnia 14 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasieniec
na lata 2020-2024
20.02.2020 więcej
Uchwała Nr II.11.2020 z dnia 14 lutego 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym wniesionej
przez Renatę Sutor
20.02.2020 więcej
Uchwała Nr I.10.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020
07.02.2020 więcej
Uchwała Nr I.9.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasieniec
na lata 2020-2024
07.02.2020 więcej
Uchwała Nr I.8.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r
w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Jasieniec
07.02.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się