Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JASIEŃCU” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
10.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Jasieniec  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
grójecki  
Ulica
ul. Warecka  
Numer budynku
42  
Data publikacji od
2019-06-14  
Data publikacji do
2020-01-04  
Termin składania ofert
2019-07-02 12:00  
Numer zgłoszenia
561083-N-2019  
Cpv
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych', 'roboty ziemne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110-0 Instalowanie kotłów
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
 
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Roboty
budowlane polegające na wykonaniu przebudowy kotłowni gazowej do centralnego ogrzewania i ciepłej
wody dla istniejących obiektów Szkoły Podstawowej, Sali Gimnastycznej oraz Przedszkola w Jasieńcu ul.
Szkolna 7, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją budowlaną. 2. Szczegółowy zakres robót zawierają
przedmiary robót budowlanych , gazowych, elektrycznych i sanitarnych– załącznik nr 7a do 7e. siwz oraz
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 8 do siwz, 2.1. Prace dodatkowe i
roboty tymczasowe konieczne do uwzględnienia, np.: a) ) przygotowanie dokumentacji do odbioru
końcowego oraz uzyskanie pozytywnej decyzji zezwalającej na eksploatację kotłowni przez UDT w
Radomiu.. b) organizacja i zabezpieczenie placu budowy; c) opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji
kotłowni d) materiały z rozbiórki (złom) należy dostarczyć w miejsce wskazane przez zamawiającego
(max do 0,5 km) e) wykonanie schematu technologicznego wraz z oznakowaniem rurociągów instalacji
dla bezpieczeństwa pracy i obsługi kotłowni

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 195,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ Jasieniec. kotłownia.doc 252,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Umowa -projekt. kotłowni.doc 82 KB (doc) szczegóły pobierz
  PROJEKT budowlany z opisem.zip 2,88 MB (zip) szczegóły pobierz
  Projekt gazowy.zip 1,62 MB (zip) szczegóły pobierz
  projetk elektryczny.zip 3,37 MB (zip) szczegóły pobierz
  Projekt sanitarny - rzuty.zip 10,71 MB (zip) szczegóły pobierz
  Projekt sanitarny - opis.zip 24,3 MB (zip) szczegóły pobierz
  STWIOR sanitarny.zip 94,29 KB (zip) szczegóły pobierz
  STWIORB -budowlana.zip 205,68 KB (zip) szczegóły pobierz
  przedmiary.zip 475,73 KB (zip) szczegóły pobierz
  OGŁOSZENIE O ZMIAN...ŁOSZENIA.pdf 97,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  odpowiedz-pytanie-1.pdf 478,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja z sesji ...cia ofert.pdf 303,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświadczenie grupy...itałowej.doc 27 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o wyb...ternetowa.pdf 273,39 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się