Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Petycja do gmin
ws. ochrony zdrowia przed elektroskażeniami
24.03.2020 więcej
PETYCJA w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
PETYCJA w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów
prawa miejscowego
02.12.2019 więcej
Wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i odrębna Petycja
Wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i
odrębna Petycja Fundacji Obrotu Bezgotówkowego
13.11.2019 więcej
Petycja do Rad Gmin położonych w Powiecie Grójeckim
w sprawie wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
02.09.2019 więcej
Pomoc publiczna udzielona w 2018 r.
osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nie
posiadającym osobowości prawnej.
29.04.2019 więcej
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń i rozłozenia na raty w podatkach i opłatach za 2018 r.
dla osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie
posiadających osobowości prawnej udzielonych na podstawie
przepisów.
29.04.2019 więcej
Obwieszczenie z dnia 5 grudnia 2018 r.
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Olszany na obszarze działek nr 24/5, 24/6, 24/7 i
160.
05.12.2018 więcej
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego
o przyjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu
zaktualizowanego Planu zagospodarowania przestrzennego
województwa mazowieckiego oraz Planu zagospodarowania
przestrzennego....
03.08.2018 więcej
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Jasieniec
o przystąpieniu do sporządzenia Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jasieniec
11.07.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się