Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na czas nieokreślony  
Rodzaj pracy
inne - pole do podania szukanego hasła  
Stanowisko
podinspektor  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2018-10-16  
Data wygaśnięcia
2018-10-17  
Tagi
 
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
grójecki  
Gmina
Jasieniec
Miasto
Jasieniec  
Ulica
ul. Warecka  
Numer budynku
42  
 I. Niezbędne wymagania jakie winien spełniać kandydat: 
 
 1. posiadać obywatelstwo polskie;
 2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
 4. posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na tym stanowisku: wykształcenie wyższe (administracja lub prawo);
 5. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. posiadać umiejętność obsługi komputera.

II. Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość i umiejętność praktycznego stosowania przepisów:

a) kodeksu postępowania administracyjnego;

b) instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;

c) ustawy o samorządzie gminnym;

d) ustawy o ochronie danych osobowych;

e) ustawy o pracownikach samorządowych;

2. Umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, Office Word i Excel);

3. umiejętność dobrej organizacji pracy własnej;

4. samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność;

5. preferowana znajomość pracy w administracji publicznej oraz doświadczenie;

6. wysoka kultura osobista;

7. posiadanie prawa jazdy kat. B,

8. posiadanie cech osobowości takich jak: umiejętność pracy w zespole, umiejętność działania w sytuacjach stresowych, samodzielność, odpowiedzialność; dokładność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, sumienność i rzetelność.

III. Wymagane dokumenty: 
 
 1. list motywacyjny;
 2. życiorys (CV) z opisem dotychczasowej działalności zawodowej;
 3. wypełniony w oryginale kwestionariusz osobowy;
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe;
 5. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu;
 6. pisemne oświadczenie o stanie zdrowia;
 7. pisemne oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 9. pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;
 10. dane adresowe do kontaktu z komisja konkursową.
 
IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku (Referent) Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy:
 
1. prowadzenie obsługi administracyjno-technicznej Rady Gminy i jej stałych komisji, w tym:
 
a) przygotowywanie we współpracy z referatami i samodzielnymi stanowiskami pracy w Urzędzie, materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów;
b) obsługa Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg Wniosków i Petycji;
c)  przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych;
d) przygotowywanie zawiadomień dotyczących zwoływania sesji Rady Gminy i przekazywanie ich do wysyłki oraz do umieszczenia na tablicy informacyjnej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej;
e)  przygotowanie do publikacji uchwał Rady Gminy oraz przekazywanie do zamieszczenia na tablicy informacyjnej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej;
f)  publikacja aktów prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego;
g)   przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji;
h)  podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, zebrań; posiedzeń i spotkań Rady i jej komisji;
i) sporządzanie protokołów z sesji i komisji oraz przygotowanie do umieszczenia w BIP-ie,
j)  prowadzenie ewidencji zapytań, interpelacji i wniosków radnych;
k)  obsługa medialna i fotograficzna sesji Rady Gminy;
l) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym;
 
2. prowadzenie rejestrów i zbiorów aktów prawa miejscowego oraz przekazywanie ich do  realizacji kierownikom referatów;
 
3. współpraca z organami sołectw;
 
4. obsługa wniosków i skarg radnych oraz prowadzenie rejestru skarg i wniosków radnych;
 
5. organizacja spotkań, narad i zebrań organów gminy z mieszkańcami, zwoływanych przez Wójta oraz Przewodniczącego Rady, w tym między innymi sporządzanie protokołów;
 
6. bieżące załatwianie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw, zakładanie i  prowadzenie spraw w systemie Elektronicznym Zarządzaniu Dokumentacją (EZD).
 
 
V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 
 1. forma nawiązania stosunku pracy - umowa o pracę;
 2. wymiar czasu pracy - pełny etat;
 3. stanowisko związane z pracą w siedzibie Urzędu;
 4. praca przy monitorze ekranowym;
 5. naturalne i sztuczne oświetlenie;
 6. budynek jest wyposażony w podjazd dla niepełnosprawnych; 
 7. parking publiczny przy Urzędzie;
 8. toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 
VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 
VII. Klauzula Informacyjna:
 
 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gmina Jasieniec z siedzibą w Jasieńcu ul. Warecka 42, w imieniu której działa Wójt;
 2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych odo@jasieniec.pl;
 3. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w niniejszym naborze na podstawie wyrażonej zgody. 
 4. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 6. dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia naboru;
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 8. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych, oddanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urzędzie Gminy Jasieniec.
 
Wymagane  dokumenty należy składać w:
 
Sekretariacie Urzędu Gminy Jasieniec, ul. Warecka 42, 05-604 Jasieniec od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30  do 15:30  lub za pośrednictwem poczty, w terminie do dnia 16 października 2018 r. do godz. 15.30. 
 
Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Gminy Jasieniec”.
 
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Jasieniec.
 

Załączniki

  kwestionariusz osobowy.doc 38,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenia.docx 19,65 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się