2019-06-26

Klauzula informacyjna dot. ochrony danych

Stosownie do obowiązku wynikającego z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie: RODO) Wójt Gminy Jasieniec informuje, że w Urzędzie Gminy Jasieniec przetwarzane są dane osobowe mieszkańców Gminy Jasieniec i innych klientów administracji.
 
1. ADMINISTRATOR DANYCH
 
Administratorem przetwarzanych danych jest Gmina Jasieniec z siedzibą w Jasieńcu, ul. Warecka 42, 05-604 Jasieniec, w imieniu której działa Wójt Gminy Jasieniec.
 
2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez email: odo@jasieniec.pl.
 
Inspektorem Ochrony Danych jest Marzena Krzyżewska.
 
3. CELE I PODSTAWA PRZETWARZANIA
 
Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań gminy nałożonych ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875) oraz innych ustaw szczególnych. Dane osobowe są więc przetwarzane na podstawie art. 6 lit. c i e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 
Dane osobowe mogą być również przetwarzane:
 
  • na postawie art. 6 lit. a RODO, tj. w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych w jednym lub większej liczbie celów;
  • na postawie art. 6 lit. b RODO, tj. jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
 
4. ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH
 
Przetwarzane w Urzędzie Gminy Jasieniec dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym, realizującym na rzecz administratora danych zadania w zakresie utrzymania 
i rozwoju systemów informatycznych wyłącznie w zakresie realizacji powyższej usługi. Ponadto dane mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do odbioru danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w tym do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 
5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
 
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny 
do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, nie krócej niż przez okres wskazany 
w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
 
6. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
 
Osobom, których dane przetwarzane są w Urzędzie Gminy Jasieniec przysługują następujące prawa:
 
  • prawo do ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 18 RODO, tj. z wyjątkiem gdy przetwarzanie ma na celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej oraz ważnych względów interesu publicznego,
  • prawo dostępu do danych, 
  • prawo żądania sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych po upływie okresu wskazanego w pkt. 5,
  • prawo do usunięcia danych  w każdym czasie, o ile dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą
7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
 
W przypadku uznania, że Gmina Jasieniec narusza przepisy RODO, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, tj.:
 
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się