Lista artykułów

Nazwa artykułu
Podsumowanie konsultacji Programu współpracy na rok 2020.
W dniu 23.09.2019r. zakończyliśmy proces konsultacji projektu
Programu współpracy Gminy Jasieniec z organizacjami
pozarządowymi na rok 2020.
30.09.2019 więcej
Konsultacje projektu Programu współpracy na rok 2020
Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Jasieniec Nr 47.2019 z dnia
25 lipca 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
Programu współpracy Gminy Jasieniec z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, na rok 2020 zostaje uruchomiony
proces konsultacji.
01.08.2019 więcej
Konsultacje zmiany w Programie współpracy z NGO w 2019
Konsultacje potrwają do 19 lutego 2019 roku.
08.02.2019 więcej
Drugie spotkanie w ramach konsultacji Programu współpracy na rok 2019
Zapraszam przedstawicieli stowarzyszeń i innych organizacji
pozarządowych na drugie spotkanie w ramach konsultacji Programu
współpracy na rok 2019.
18.09.2018 więcej
Spotkanie w ramach konsultacji Programu współpracy.
Zapraszam przedstawicieli stowarzyszeń i innych organizacji
pozarządowych na konsultacje Programu współpracy na rok 2019.
12.07.2018 więcej
Konsultacje projektu Programu współpracy na rok 2019
Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Jasieniec Nr 46.2018 Wójta
Gminy Jasieniec z dnia 2 lipca 2018r. zostaje uruchomiony proces
konsultacji projektu Programu współpracy na rok 2019
05.07.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się