Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Przyznana dotacja na opiekę nad zwierzętami
Na zadanie „Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Jasieniec – opieka nad bezdomnymi zwierzętami”
przyznano dotację w wysokości 99 900,00 zł.
28.03.2019 więcej
Nabór członków do Komisji Konkursowej
Nabór członków do Komisji Konkursowej - działania
wspomagające rozwój lokalny
25.03.2019 więcej
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - rozwój lokalny
Organizacja konkursu i realizacja najlepszych działań
wspomagających rozwój lokalny na terenie Gminy Jasieniec –
łączna wysokość środków przeznaczonych na zadanie 6.000
zł.
15.03.2019 więcej
Nabór członków do Komisji Konkursowej
Nabór członków do Komisji Konkursowej - ekologia i ochrona
zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
14.03.2019 więcej
Otwarty konkurs ofert - ekologia i ochrona zwierząt
Wójt Gminy Jasieniec ogłasza otwarty konkurs ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
05.03.2019 więcej
Otwarty konkurs ofert na działania sportowe 2019
Wójt Gminy Jasieniec ogłasza otwarty konkurs ofert na
realizację zadań: Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej w roku 2019 - piłka nożna
25.01.2019 więcej
Ogłoszenie o ofercie na zadanie publiczne
„Przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych”
05.10.2018 więcej
Ogłoszenie o naborze członków do komisji konkursowej
dla rozstrzygnięcia konkursu „Działalność wspomagająca
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.
15.05.2018 więcej
Ogłoszenie o naborze członków do komisji konkursowej
dla rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert „Organizacja
konkursu i realizacja najlepszych działań wspomagających
rozwój lokalny na terenie Gminy Jasieniec”
05.04.2018 więcej
Ogłoszenie o otwartym konkursie - rozwój lokalny
Wójt Gminy Jasieniec ogłasza otwarty konkurs ofert na
organizację konkursu i realizację najlepszych działań
wspomagających rozwój lokalny na terenie Gminy Jasieniec
22.03.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się