Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Wójt Gminy Jasieniec ogłasza nabór członków do komisji konkursowej
dla rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert „Wspieranie i
upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2020”.
07.02.2020 więcej
Wójt Gminy Jasieniec ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań: Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej w roku 2020 - piłka nożna.
07.02.2020 więcej
Wójt Gminy Jasieniec ogłasza nabór członków do komisji konkursowej
dla rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z zakresu ekologii
i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego -
„Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasieniec
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami”.
11.12.2019 więcej
Wójt Gminy Jasieniec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Działając na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. 2019 poz. 688 ze zm.), zwaną dalej „ustawą o
pożytku” Wójt Gminy Jasieniec ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Łączna
wysokość środków przeznaczonych na zadanie wynosi 40 000 zł.
05.12.2019 więcej
Dotacja na „Przygotowanie jednostki do działań ratowniczo gaśniczych”
Wójt Gminy Jasieniec przyznała dotację w wysokości 9848,00
zł.
23.09.2019 więcej
Ogłoszenie o ofercie na zadanie publiczne
„Przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych”
12.09.2019 więcej
Przyznana dotacja na opiekę nad zwierzętami
Na zadanie „Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Jasieniec – opieka nad bezdomnymi zwierzętami”
przyznano dotację w wysokości 99 900,00 zł.
28.03.2019 więcej
Nabór członków do Komisji Konkursowej
Nabór członków do Komisji Konkursowej - działania
wspomagające rozwój lokalny
25.03.2019 więcej
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - rozwój lokalny
Organizacja konkursu i realizacja najlepszych działań
wspomagających rozwój lokalny na terenie Gminy Jasieniec –
łączna wysokość środków przeznaczonych na zadanie 6.000
zł.
15.03.2019 więcej
Nabór członków do Komisji Konkursowej
Nabór członków do Komisji Konkursowej - ekologia i ochrona
zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
14.03.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się