2018-11-23

Skład i zadania komisji stałych Rady Gminy

Komisja Budżetowa, w skład której wchodzą:
 1. Radosław Dąbrowski – Przewodniczący Komisji
 2. Edward Wilewski
 3. Marcin Manowiecki
 4. Wioletta Sygocka
 5. Arkadiusz Idzikowski
 6. Sylwester Michowski
 7. Marcin Walczak
zajmuje się w szczególności opiniowaniem wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych wpływających do Rady i Wójta oraz opiniowaniem projektów uchwał dotyczących gospodarki finansowej.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gminy, w skład której wchodzą:
 1. Marcin Walczak – Przewodniczący Komisji
 2. Sylwester Janota
 3. Waldemar Żurawski
 4. Roman Andziak
 5. Andrzej Wiśnik
 6. Andrzej Czamara
 7. Radosław Dąbrowski
 8. Marcin Manowiecki
 9. Edward Wilewski
 10. Zenon Sarniak
 11. Konrad Świacki
zajmuje się w szczególności sprawami z zakresu zagospodarowania przestrzennego, inwestycji gminnych i drogownictwa.

Komisja Ochrony Środowiska, w skład której wchodzą:
 1. Sylwester Michowski – Przewodniczący Komisji
 2. Zbigniew Kotwiła
 3. Waldemar Żurawski
 4. Roman Andziak
 5. Sylwester Janota
zajmuje się w szczególności sprawami z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz ochrony środowiska.

Komisja Oświaty i Kultury, w skład której wchodzą:
 1. Arkadiusz Idzikowski – Przewodniczący Komisji
 2. Andrzej Czamara
 3. Wioletta Sygocka
 4. Marcin Manowiecki
 5. Radosław Dąbrowski
zajmuje się w szczególności sprawami z zakresu oświaty, kultury i promocji.

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych, w skład której wchodzą:
 1. Zenon Sarniak – Przewodniczący Komisji
 2. Andrzej Czamara
 3. Waldemar Żurawski
 4. Wioletta Sygocka
 5. Sylwester Michowski
zajmuje się w szczególności sprawami z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, w skład której wchodzą:
 1. Edward Wilewski – Przewodniczący Komisji
 2. Zenon Sarniak – Zastępca Przewodniczącego
 3. Konrad Świacki
 4. Andrzej Wiśnik
 5. Roman Andziak
rozpatruje wpływające do rady skargi, wnioski i petycje oraz przygotowuje w tej sprawie opinię.

Komisja Rewizyjna, w skład której wchodzą:
 1. Konrad Świacki – Przewodniczący Komisji
 2. Arkadiusz Idzikowski
 3. Zbigniew Kotwiła
kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:
 • legalności,
 • gospodarności,
 • rzetelności,
 • celowości,
 • zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się