2018-01-14

Komisje Rady Gminy Jasieniec

Komisja Budżetowa:
 1. Grzegorz Walendziak - Przewodniczący Komisji
 2. Karol Brzeziński - Członek Komisji
 3. Sławomir Łapot - Członek Komisji
 4. Marek Strzelczyk - Członek Komisji
 5. Walid Tennou - Członek Komisji
 6. Mariusz Zalewski - Członek Komisji
Zakres działań:
 • opiniowanie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych wpływających do Rady Gminy i Wójta 
 • opiniowanie projektów uchwał budżetowych 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gminy
 1. Marek Strzelczyk - Przewodniczący Komisji
 2. Helena Chmurzewska - Członek Komisji
 3. Sławomir Kapis - Członek Komisji
 4. Marek Krymel - Członek Komisji
 5. Grzegorz Osiński - Członek Komisji
 6. Justyna Przybylska - Członek Komisji
 7. Roman Sobociński - Członek Komisji
 8. Andrzej Wiśnik - Członek Komisji

Zakres działań:

 • opiniowanie wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów 
 • opiniowanie planów remontów dróg i budowę wodociągów wiejskich 
 • podpisywanie wniosków komunalizacyjnych
Komisja Ochrony Środowiska:
 1. Mariusz Zalewski - Przewodniczący Komisji
 2. Helena Chmurzewska - Członek Komisji
 3. Marek Krymel - Członek Komisji
 4. Łukasz Sarniak - Członek Komisji
Zakres działań:
 • opiniowanie lokalizacji obiektów uciążliwych dla środowiska naturalnego 
 • poszukiwanie i promowanie ekologicznych rozwiązań w zakresie zagospodarowania odpadów i zanieczyszczeń 
 • opiniowanie założeń budżetowych w zakresie środków przeznaczonych na ochronę środowiska oraz utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
Komisja d.s. Oświaty i Kultury:
 1. Sławomir Łapot - Przewodniczący Komisji
 2. Marta Cytryńska - Członek Komisji
 3. Sławomir Kapis - Członek Komisji
 4. Justyna Przybylska - Członek Komisji
 5. Łukasz Sarniak - Członek Komisji

Zakres działań:

 • opiniowanie wniosków w sprawach oświaty i kultury na terenie Gminy 
 • inicjowanie działań z zakresu kultury, sportu i rekreacji
Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych:
 1. Walid Tennou - Przewodniczący Komisji
 2. Grzegorz Osiński - Członek Komisji
 3. Roman Sobociński - Członek Komisji
 4. Andrzej Wiśnik - Członek Komisji
Zakres działań:
 • czuwanie nad przestrzeganiem przez organy gminy oraz podmioty gospodarcze ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
 • współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie zwalczania alkoholizmu 
 • wnioskowanie do Wójta w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
 • analiza i wnioskowanie w sprawach funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy 
 • czuwanie nad przestrzeganiem porządku publicznego i zasad bezpieczeństwa
Komisja Rewizyjna:
 1. Marta Cytryńska - Przewodnicząca Komisji
 2. Karol Brzeziński - Członek Komisji
 3. Grzegorz Walendziak - Członek Komisji
Zakres działań:
 • uprawnienia szczególne wynikające z ustawy o samorządzie gminnym określone w Regulaminie uchwalonym przez Radę Gminy.
 
 
 
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się