2020-02-12

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Jasieniec

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Jasieniec

 

Na podstawie art.  53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2018 poz. 1945 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2018 poz. 2096 ze zm.)

 

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 11.02.2020r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Pana Kamila Płatos, reprezentującego firmę GEOPROJEKT Kamil Płatos, Al. Komisji Edukacji Narodowej 95/18B/2; 02-777 Warszawa, działającego jako pełnomocnik Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5MPa) PE DN 40mm i 63mm na działkach o numerze ewidencyjnym: 88, 38/9, 38/8, 84, 83, 22, 21/2, 21/3, 19/1, 18/1, 85, 36, 34/2, 34/1 i 33 położonych w miejscowości Kurczowa Wieś, obręb 0015 Kurczowa Wieś, gmina Jasieniec.

Z aktami sprawy można zapoznać się w pok. Nr 11 w Urzędzie Gminy

Jasieniec ul. Warecka 42, 05-604 Jasieniec, w godz. 7:30-15:30.

 

 

z upoważnienia Wójta

insp. Bogusława Piorun

 

 

Jasieniec, dnia 12.02.2020r

Publikacja 14 dni od daty ogłoszenia.

 

Załączniki

  Obwieszczenie_wydan....11.2019.docx 15,07 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się