2020-02-07

Wójt Gminy Jasieniec ogłasza otwarty konkurs ofert

OTWARTY KONKURS OFERT

 

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2019 poz. 688) oraz zgodnie z uchwałą X.88.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 24 października 2019r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jasieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2020

 

 

Wójt Gminy Jasieniec

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań:Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2020 - piłka nożna.

 

 

 

Cel konkursu:

Wsparcie zadań z zakresu wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację w wysokości maksymalnie do 80% całkowitego kosztu zadania.

 

 

 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:

 

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2020 - piłka nożna:

wysokość środków przeznaczonych na zadanie  w 2020 roku - 100.000,00 zł.

wysokość środków przeznaczonych na zadanie w 2019 roku - 100.000,00 zł.

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

 

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019 poz. 688), zwanej dalej Ustawą;
 2. Złożona oferta musi spełniać wymagania określone w art. 14 Ustawy oraz w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 3. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 Ustawy działające na terenie Gminy Jasieniec lub/i na rzecz jej mieszkańców.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji – dotację na realizację zadania otrzyma podmiot/-y, którego/-ych oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 5. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Jasieniec, a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.
 6. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów zadania.
 7. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.

 

 

 

III. Termin i warunki realizacji:

 

 1. Termin poniesienia wydatków ustala się:
  1. dla środków pochodzących z dotacji: od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia zadania
  2. dla innych środków finansowych: od dnia złożenia oferty do dnia zakończenia zadania
 2. Minimalny czas trwania zadania to 5 miesięcy
 3. Zadanie może być realizowane nie dłużej niż do 31.12.2020r.
 4. Podmioty realizujące zadania powinny zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa beneficjentom zadania oraz realizować je zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Osoby realizujące bezpośrednio zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.
 6. Wybrany w konkursie oferent zobowiązany jest pod rygorem rozwiązania umowy, zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakaty, zaproszenia, regulaminy, komunikaty, a także ogłoszenia prasowe) informacje o tym, że zadanie dofinansowane jest przez Gminę Jasieniec. Wyżej wymienione informacje powinny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania.
 7. W ramach zadania uznaje się za niekwalifikowalne następujące kategorie wydatków:
  1. opłaty karne np. opłaty za żółte/czerwone kartki zawodników, opłaty za „walkower”, odsetki, mandaty;
  2. stypendia sportowe, nagrody pieniężne oraz wynagrodzenia zawodników;
  3. zobowiązania zaciągnięte przed dniem podpisania umowy;
  4. opłaty transferowe zawodników pomiędzy klubami;
 8. Dotacja zostanie przekazana w transzach (wysokość poszczególnych transz może ulec zmianie w zależności od przedstawionego w ofercie harmonogramu):
  1. transza I – 60% przyznanej dotacji – w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy
  2. transza II – 40% przyznanej dotacji – do 25 września 2020r.
 9. Przekazanie II transzy nastąpi po zaakceptowaniu przez Zlecającego sprawozdania częściowego (wzór sprawozdania określony został pkt IV.1)
 10. W przypadku zadań o okresie realizacji innym niż od marca do grudnia 2020 r. należy przedstawić własną propozycję liczby i wysokości poszczególnych transz wraz z uzasadnieniem w punkcie VI oferty.
 11. Dopuszcza się możliwość wzrostu danej pozycji o 20%, przy jednoczesnym nielimitowanym zmniejszeniu pozycji.
 12. Organizacja zobowiązana jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania oraz wydatków związanych z jego realizacją.

 

IV. Składanie ofert:

 

 1. Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057). Formularz oferty wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.jasieniec.pl.
 2. Wymagane załączniki:
  1. aktualny odpis z rejestru lub wyciągu z ewidencji (w przypadku KRS nie ma takiego obowiązku) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących- w przypadku kopii załączony dokument wymaga potwierdzenia za zgodność z oryginałem, z aktualną datą i podpisem osoby uprawnionej;
  2. statut;
  3. własny harmonogram ilości i wysokości poszczególnych transz wraz z uzasadnieniem - w przypadku potrzeby takiej zmiany lub dla zadań o czasie realizacji innym niż w okresie marzec-grudzień 2020r.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu. Na kopercie należy umieścić następujące informacje:
  1. Pełną nazwę oferenta i jego adres;
  2. Adnotację: Otwarty konkurs ofert „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2020 - piłka nożna”

Pouczenie:
a. Wszystkie strony oferty muszą być ze sobą połączone (np. zszyte, umieszczone w skoroszycie) i ponumerowane.
b. Wszystkie załączniki do oferty muszą być ze sobą połączone (np. zszyte) i ponumerowane.

 1. Do udziału w konkursie i oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty:
  1. kompletne pod względem formalnym z zastrzeżeniem pkt 5
  2. złożone w przewidzianym terminie (decyduje data wpływu oferty do urzędu).
 2. Komisja jednokrotnie wezwie do uzupełnienia/korekty oferty w przypadku:
  1. braku załączników – załączniki dostarczane w ramach uzupełnienia muszą potwierdzać stan na dzień złożenia oferty;
  2. braku danych dotyczących statusu oferenta;
  3. oczywistych omyłek pisarskich, których korekta nie zmieni zawartości merytorycznej oferty;
  4. oczywistych omyłek rachunkowych pod warunkiem, że korekta nie spowoduje wzrostu wysokości wnioskowanej dotacji ani spadku wysokości wkładu własnego;
  5. braku wykreśleń zbędnych treści w ofercie przewidzianych do wykreślenia formie złożenia oświadczenia o stosownej treści uściślającej wybór właściwej treści oferty;
  6. błędów w wyliczeniach procentowych
  7. braku kompletu podpisów wynikających ze sposobu reprezentacji oferenta określonego w ofercie - pod warunkiem, że oferta zawiera minimum jeden podpis.
 3. Komisja w wezwaniu na uzupełnienie/korektę wyznaczy termin nie dłuższy niż 5 dni od dnia otrzymania wezwania przez oferenta
 4. Wezwanie uznaje się za dostarczone z momentem (odpowiednio dla formy komunikacji ustalonej na podstawie pkt II.1 oferty):
  1. nadania pisma przez Urząd Gminy w placówce pocztowej /list zwykły – priorytet/
  2. wysłania e-maila /bez konieczności otrzymania potwierdzenia dostarczenia/
  3. powiadomienia telefonicznego oferenta podczas posiedzenia Komisji
 5. Termin złożenia uzupełnienia/korekty liczy się z momentem wpływu do siedziby Urzędu Gminy.
 6. W przypadku składania kopii wymaganych dokumentów, kopia powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z wpisem do KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny wnioskodawcy.
 7. W przypadku przyznania dotacji niższej niż wnioskowana, wnioskodawca zobowiązany jest w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zawarcia umowy tj. uaktualniony harmonogram i kosztorys realizacji zadania stanowiący załącznik do umowy. Nieprzedłożenie dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 8 skutkuje nie otrzymaniem dotacji.
 8. Oferenci zaproszeni do podpisania umowy są zobowiązani dostarczyć dokument potwierdzający umocowanie osób do reprezentacji podmiotu składającego ofertę w formie kopii aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji przed jej podpisaniem – nie dotyczy podmiotów zarejestrowanych w KRS. W przypadku niezgodności dostarczonych dokumentów z ofertą, oferent zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień pod rygorem niepodpisania umowy.
 9. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy Jasieniec, ul. Warecka 42, sekretariat pok. 14, w terminie do 28 lutego 2020r. godz. 15:30 (decyduje data wpływu do siedziby Urzędu).
 10. Oferent odpowiada za dostarczenie oferty w terminie.
 11. Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy po tym terminie zostaną załączone do akt sprawy bez procedowania ich w konkursie.
 12. Złożona oferta musi być kompletna i zawierać przejrzyste odpowiedzi w języku polskim na wszystkie wymagane pytania w tym posiadać wykreślenia niepotrzebnych fragmentów treści zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu oferty.
 13. Ofertę należy wypełnić komputerowo, maszynopisem lub ręcznie drukowanymi literami.
 14. Nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty.
 15. Oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć (np. wpisać „nie dotyczy”).
 16. Formularz oferty oraz proponowany wzór umowy dostępny jest w Urzędzie Gminy Jasieniec, pok. nr 19, na stronie internetowej pod adresem www.jasieniec.pl oraz w BIP www.jasieniec.bip.gov.pl

 

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

 

 1. Wójt powoła Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
 2. Przy badaniu ofert zostaną uwzględnione kryteria formalne:
  1. czy oferta została złożona w terminie;
  2. czy oferta została złożona na właściwych drukach;
  3. czy oferta zawiera wszystkie wymagane załączniki;
  4. czy oferta złożona jest przez podmiot uprawniony
  5. czy oferta dotyczy zadania ujętego w ogłoszeniu konkursowym?
  6.  czy w ofercie jest brak oczywistych omyłek pisarskich ?
  7. czy w ofercie jest brak oczywistych omyłek rachunkowych?
  8. czy oferta zawiera wykreślenia zbędnych treści?
  9.  czy oferta zawiera wszystkie podpisy wynikające ze sposobu reprezentacji?
 3. Przy badaniu ofert zostanie uwzględnione kryteria merytoryczne w szczególności:
  1. ocena zgłoszonych możliwości realizacji zadania - doświadczenie w realizacji podobnych zadań, 2 pkt za każde zrealizowane zadanie o czasie trwania dłuższym niż 5 miesięcy (maks. 10 pkt);
  2. ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym relacji do zakresu rzeczowego zadania oraz jej rzetelność  (0 – 20 pkt)
  3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób - liczba osób zatrudnionych (w tym wolontariuszy) do realizacji zadania, 1 punkt za każda osobę (maks. 5 pkt)
  4. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób - adekwatność kwalifikacji w/w osób do zakresu zadania, 1 punkt za każda osobę (maks. 5 pkt)
  5. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób - zakres zadania/atrakcyjność planowanych działań (0-15 pkt)
  6. planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego downioskowanej kwoty dotacji: do 20% włącznie  - 0 pkt; 21% - 60% - 5pkt; powyżej 60% - 10 pkt
  7. udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji: do 20% włącznie - 0pkt; 21%-60% - 5 pkt; powyżej 60% - 10 pkt
  8. rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków

- dochowanie terminów wynikających z umowy i ewentualnych wezwań – (0 lub 5 pkt)

- maksymalnie jedna korekta do każdego sprawozdania – (0 lub 5pkt)

 1. Ocenę oferty stanowi suma średniej liczby punktów w każdym z kryteriów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, składająca się z indywidualnych ocen poszczególnych członków Komisji.
 2. Oferta o sumie punktów mniejszej niż 35 nie może otrzymać dofinansowania.
 3. Wyboru oferty dokonuje Wójt, po zapoznaniu się z propozycją Komisji Konkursowej.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasieniec, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jasieniec oraz na stronie internetowej www.jasieniec.pl
 5. O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
 6. Od decyzji Wójta nie przysługuje odwołanie.

 

VI. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju:

 

W roku 2019 Gmina Jasieniec wydatkowała na zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – piłka nożna kwotę 100.000 zł, w tym przekazała dotacje organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy w łącznej wysokości 100.000,00 zł .

 

VII. Kontakt w/s ogłoszenia:Pani Agata Skarzyńska – Urząd Gminy Jasieniec. tel. 48 661 35 70 wew.117, e-mail: ngo@jasieniec.pl

 

Jasieniec, 07.02.2020r.

Załączniki

  ogłoszenie-pilka nozna.doc 86,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  FORMULARZ_OFERTY.docx 52,48 KB (doc) szczegóły pobierz
  ogłoszenie piłka nożna.pdf 2,3 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się