2020-02-05

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Jasieniec

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Jasieniec

z dnia 05.02.2020r

Na podstawie art. 49 KPAw związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  środowisko (D.U. z 2018 poz. 2081ze zm.)

 

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 03.02.2020 r.  w postępowaniu z wniosku  inwestora EPLANT 19 SP. z o.o. z siedzibą ul. Salwatorska 14/310, 30-109 Kraków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „MIEDZECHÓW” o mocy do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 58 obręb Miedzechów, zostało wydane postanowienie znak RG.6220.5.2019 o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i ustaleniu zakresu raportu.

Z aktami sprawy można zapoznać się w pok. nr 11, w Urzędzie Gminy w Jasieńcu ul. Warecka 42, w Referacie Rozwoju i Promocji Gminy od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

Na postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, które należy złożyć za pośrednictwem Wójta Gminy Jasieniec w terminie do 26 lutego 2020r.

 

Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie: 05.02.2020r

 

 Z up. Wójta  Gminy Jasieniec

                                                                                                                              Bogusława Piorun

Załączniki

  obwieszczenie_postanowienie.doc 26 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się